Czech

Evropská asociace pro opravy, vyztužení a ochranu stavebních konstrukcí, ACRP, je evropské neziskové sdružení, založené v roce 2020.

Jeho posláním je podporovat údržbu vybudované infrastruktury, budov a jakýchkoli typů sta-vebních konstrukcí v Evropě směrem k nejvyšším standardům kvality a bezpečnosti.

K dosažení tohoto poslání ACRP usiluje o vytvoření a udržování evropské sítě odborníků sestáva-jící z národních odborných sdružení, společností podnikajících v oboru (dodavatelů, výrobců, inženýrů ap.), vlastníků aktiv, veřejné správy a dalších. Všichni společně pracují na vývoji a sdíle-ní informací, osvědčených postupů , předpisů a systému vzdělávání.

ACRP si stanovila, mimo jiné, tyto cíle:

• Starat se, podporovat a chránit zájmy tohoto specializovaného oboru v Evropě.
• Podporovat vznik a rozvoj evropských norem pro technologie oprav, vyztužování, ochrany a údržby stavebních konstrukcí a objektů.
• Podporovat a udržovat rozvoj odborných znalostí v porozumění tomu, jak projektovat, provádět a kontrolovat opravy a údržbu stavebních konstrukcí a objektů.
• Podporovat a rozvíjet tvorbu a údržbu předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví souvise-jících s oborem.
• Podporovat tvorbu a rozvoj nových technologických předpisů a idejí, jako jsou pravidelné pe-riodické inspekce, odborné kvalifikace, kontrola kvality instalovaných systémů, atd.
• Podporovat a rozvíjet výměnu a sdílení informací o používaných technologiích, pracovních postupech a metodách, či systémech školení.
• Udržovat a rozvíjet kontakty s podobnými organizacemi v ostatních částech světa.